img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 5 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 16:31 03/07/2024 713 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 5 tháng 6 diễn ra vào ngày 30/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: D

Giải thích: Violin.: Đàn vi-ô-lông.

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: Accordion

Giải thích: Accordion.: Đàn xếp. 

Câu 3:

Đáp án: C. Con chim gáy thế nào?

Câu 4:

Đáp án: D. các bác nông dân

Câu 5: 

Đáp án: B. 8 cm

Câu 6: 

Đáp án: D. 60 năm

Câu 7: 

Đáp án: A

Giải thích: Which musical instrument do you like?: Bạn thích loại nhạc cụ nào?

                 I like the drum.: Mình thích cái trống. 

Cấu trúc: Which musical instrument do you like?: Bạn thích loại nhạc cụ nào?

                I like the ...: Mình thích ...

Câu 8: 

Đáp án: A

Audio: I like to play the trumpet.

Giải thích: I like to play the trumpet.: Mình thích thổi kèn. 

Câu 9:

Đáp án: D. vật

Câu 10: 

Đáp án: C. Nêu đặc điểm của đối tượng được nói ở chủ ngữ.

Câu 11:

Đáp án: A. \(\Large \dfrac{5}{2}\)

Câu 12: 

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{6}{7}\)

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: 

Emma: Hi, Alex. Which musical instrument do you like?
Alex: Hi, Emma. I like the violin. How about you?
Emma: I like the flute. I think it sounds beautiful.
Alex: That’s nice! Do you play any other instruments?
Emma: Yes, I also play the drum in the school band. What about you?
Alex: I play the trumpet. It’s really fun.

Giải thích: 

Emma: Hi, Alex. Which musical instrument do you like?: Xin chào Alex. Bạn thích loại nhạc cụ nào?
Alex: Hi, Emma. I like the violin. How about you?: Xin chào Emma. Mình thích đàn vi-ô-lông. Còn bạn thì sao?
Emma: I like the flute. I think it sounds beautiful.: Mình thích sáo. Mình nghĩ nó nghe có vẻ hay. 
Alex: That’s nice! Do you play any other instruments?: Thế thì tốt quá! Bạn có chơi bát kì nhạc cụ nào khác không?
Emma: Yes, I also play the drum in the school band. What about you?: Có, mình cũng chơi trống trong ban nhạc của trường. Còn bạn thì sao?
Alex: I play the trumpet. It’s really fun.: Mình chơi kèn. Nó thực sự rất thú vị. 

Cấu trúc: Do you play any other instruments?: Bạn có chơi bất kì nhạc cụ nào khác không?

Câu 14:

Đáp án: C. Vì thỏ con đã biết tiết kiệm nước.

Câu 15: 

Đáp án: B. 0

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 5 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990