img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 2 THÁNG 4

Tác giả TrangPTT6 15:29 16/04/2024 1,468 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: D

Giải thích: opposite: đối diện

Câu 2:

Đáp án: C

Giải thích: turn left: rẽ trái

Câu 3:

 

Đáp án: C. Đánh dấu phần chú thích.

Câu 4:

Đáp án: B. thời gian

Giải thích: Trạng ngữ trong câu: Mỗi lần sau bữa ăn.

Câu 5: 

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{5}{8}\)

Giải thích: \(\Large \dfrac{1}{4}\) = \(\Large \dfrac{1 x 2}{4 x 2}\) = \(\Large \dfrac{2}{8}\)

\(\Large \dfrac{2}{8}\) + \(\Large \dfrac{3}{8}\) = \(\Large \dfrac{5}{8}\)

Câu 6: 

Đáp án: B. \(\Large \dfrac{2}{15}\)

Câu 7: 

Đáp án: A

Audio: What are these animals? 

Giải thích: What are these animals?: Những con vật này là con gì? 

Cấu trúc: What are these animals?: Những con vật này là con gì? 

Câu 8: 

Đáp án: D

Audio: What was the weather like last week?

Giải thích: What was the weather like last week?: Thời tiết tuần trước như thế nào? 

Cấu trúc: What was the weather like last week?: Thời tiết tuần trước như thế nào? 

Câu 9:

Đáp án: D. giữa vòm lá um tùm, xanh mướt, còn đẫm sương đêm

Câu 10: 

Đáp án: D. Năm sinh, năm mất của nhà thơ.

Câu 11:

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{1}{3}\)

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{3}{7}\) + ... = \(\Large \dfrac{34}{21}\) - \(\Large \dfrac{6}{7}\)

\(\Large \dfrac{3}{7}\) + ... = \(\Large \dfrac{34}{21}\) - \(\Large \dfrac{18}{21}\)

\(\Large \dfrac{3}{7}\) + ... = \(\Large \dfrac{16}{21}\)

                                        ... = \(\Large \dfrac{16}{21}\) - \(\Large \dfrac{3}{7}\)

                                        ... = \(\Large \dfrac{16}{21}\) - \(\Large \dfrac{9}{21}\)

                                        ... = \(\Large \dfrac{7}{21}\) = \(\Large \dfrac{1}{3}\)

Câu 12: 

Đáp án: C. \(\Large \dfrac{16}{25}\) \(\Large m^2\)

Giải thích: 

Diện tích hình vuông đó là: 

\(\Large \dfrac{4}{5}\) x \(\Large \dfrac{4}{5}\) = \(\Large \dfrac{16}{25}\) (\(\Large m^2\))

                            Đáp số: \(\Large \dfrac{16}{25}\) \(\Large m^2\)

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: 

Enny: Hi Michael!
Michael: Hi Enny! What's up? 
Enny: I'm looking for a bookstore. Can you tell me how to get there? 
Michael: Oh! I know. Go straight and then turn left. The bookstore is opposite the city post office.
Enny: Oh! Thank you so much. 

Giải thích: 

Enny: Hi Michael!: Xin chào Michael!
Michael: Hi Enny! What's up?: Xin chào Enny! Có chuyện gì thế?
Enny: I'm looking for a bookstore. Can you tell me how to get there?: Tớ đang tìm một hiệu sách. Cậu có thể nói cho tớ biết làm thế nào để đến đó không?
Michael: Oh! I know. Go straight and then turn left. The bookstore is opposite the city post office.: Ồ! Tớ biết. Đi thẳng và sau đó rẽ trái. Hiệu sách đối diện với bưu điện thành phố. 
Enny: Oh! Thank you so much.: Ô! Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Cấu trúc:

Can you tell me how to get there?: Cậu có thể nói cho tớ biết làm thế nào để đến đó không?

What's up?: Có chuyện gì thế?

Câu 14:

Đáp án: A. Không nên huênh hoang và khinh thường người khác.

Câu 15: 

Đáp án: A. \(\Large \dfrac{5}{9}\)

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{5}{9}\) x ( \(\Large \dfrac{4}{15}\) + \(\Large \dfrac{8}{15}\) + \(\Large \dfrac{3}{15}\) ) 

= \(\Large \dfrac{5}{9}\) x \(\Large \dfrac{15}{15}\) = \(\Large \dfrac{5}{9}\) x 1

=  \(\Large \dfrac{5}{9}\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 2 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990